Postulaty pracownikow MOPS do Prezydenta Miasta

Wielokrotne pisemne próby ustalenia terminu spotkania, a także osobiste wizyty w magistracie nie przyniosły pożądanego efektu.

Dlatego też w dniu 27.10.2015r pracownicy MOPS w Częstochowie podjęli kolejną próbę ustalenia terminu spotkania z Prezydentem Miasta.

W związku z działaniami zmierzającymi do nawiązania dialogu z Prezydentem Miasta zostały wypracowane postulaty, które w dniu wczorajszym tj. 27.10.2015r złożono na ręce obecnych w Urzędzie włodarzy miasta.

Postulaty do Prezydenta Miasta pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

 • Dostosowanie siedziby RZPS 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, matek z dziećmi (obecnie 3, 4 piętro bez windy).
 • Przywrócenie co najmniej jednej kasy dla klientów MOPS
 • Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy wsparcia ze strony zespołu wyspecjalizowanych w tym kierunku osób z wyłonieniem pracowników socjalnych odpowiedzialnych za prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.
 • Zwiększenie - zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 110.2015 z dn. 30.09.2015 r. liczby pracowników administracyjnych wypisujących decyzję i socjalnych W chwili obecnej przypada 200 klientów na pracownika socjalnego – dot. Sekcja do spraw Przeciwdziałania Bezdomności :
 • Zabezpieczenie transportu na przewiezienie osób bezdomnych niepełnosprawnych,
 • Dostosowanie liczby pracowników socjalnych pracujących w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kontrola dotycząca warunków pracy tj.

-         warunków lokalowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. pokoje przechodnie (praca w takich warunkach uniemożliwia koncentrację)

-         oświetlenia oraz sprzętu biurowego

-         sprzętu komputerowego z uwzględnieniem przepisów dot. liczby komputerów przypadających na 1 m kw. pomieszczenia

 

 • Uszczegółowienie zakresu obowiązków i dostosowanie ich do de facto wykonywanej pracy
 • Transparentność w przyznawaniu nagród
 • Gratyfikacja finansowa związana z obchodami dnia Pracownika Socjalnego dla wszystkich pracowników MOPS
 • co roczna waloryzacja wynagrodzeń i likwidacja kominów płacowych
 • zniesienie dwuzmianowego systemu pracy;
 • wywiady środowiskowe ws. domów pomocy społecznej powinni przeprowadzać pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych;
 • wywiady środowiskowe ws. specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna powinni przeprowadzać pracownicy Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Opiekuńczych;
 • interwencje ws. odbierania dzieci powinni realizować pracownicy Sekcji Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej;
 • zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka, w taki sposób, aby możliwe było planowanie pomocy na co najmniej klika miesięcy;
 • karty pracy socjalnej prowadzone tylko w rodzinach nie objętych pomocą finansową, w rodzinach korzystających z pomocy praca socjalna tylko w wywiadzie środowiskowym (aby nie powielać tej samej pracy)
 • zabezpieczenie możliwości poruszania się w obrębie miasta środkami komunikacji miejskiej oraz parkowania w strefie płatnego parkowania (na tych samych zasadach co np. policja, radni) na podstawie legitymacji służbowej
 • wprowadzenie dyżurów całodobowych zapisanych w regulaminie pracy tylko na zasadzie dobrowolności
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywania obowiązków służbowych