Społeczna Inspekcja Pracy

Z inicjatywy NSZZ "Solidarność" w MOPS w Częstochowie w 2011 r. przeprowadzono wybory Społecznego Inspektora Pracy. Został nim wybrany członek naszej Komisji Międzyzakładowej: Wojciech Kulawiak (kadencja 2011-2015).

Od 26.01.2016 r. na kolejną 4-letnią kadencję na ZSIP została wybrana członkini naszej Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Rydz-Ciepiela.


Społeczny Inspektor Pracy działa w oparciu o ustawę o Społecznej Inspekcji Pracy i ma między innymi prawo:

1)   kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)   kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

2a) uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

3)   brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

4)   brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

5)   uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

6)   opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

7)   podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

8)   wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.